تلويزيون بی بی سی و دو شبکه فارسی دیگر در ماهواره Eutelsat W3Aبنا به اعلام قبلی بی بی سی این شبکه هم اکنون بر روی ماهواره Eutelsat W3A نیز قابل دریافت است. همراه با این شبکه تلویزیون های سیمای آزادی و کانال یک نیز قابل دریافت هستند.


مشخصات دریافت:

Freq: 10720 SR:22000 POL: Hor FEC:1/2

شایان ذکر است که در این ماهواره شبکه های دیگری همانند چندین شبکه ترک زبان آزاد و کارتی پکیج دیجی تورک نیز به همراه برخی شبکه هایی اروپایی وجود دارد.

پوشش این ماهواره
http://www.eutelsat.com/satellites/coverage/downlink/w3a_eb.gif