فرکانس جدید صدای آمریکا و تلویزیون آشنا روی هاتبردhttp://www.voanews.com/english/About/images/BackCover-Dec06_3.jpg
صدای آمریکا با اعمال تغییراتی در فرستده خود در ماهواره هاتبرد اقدام به پخش جداگانه تلویزیون فارسی خویش روی فرکانسی جداگانه کرده است. این تغییر که احتمالا بخاطر مقابله با پارازیت های اخیر صورت گرفته بدین صورت است که فرستده شماره 76 هاتبرد در دو فرکانس زیر پخش می شودی.بدین ترتیب تلویزیون فارسی با مشخصات زیر قابل دریافت است:

V

3700

3/4

سایر شبکه های صدای آمریکا به زبان های دیگر از جمله تلویزیون آشنا با مشخصات زیر قابل دریافت هستند.

12226.00

V

16300

3/4