فرکانس جدید تلویزیون پارس در ماهواره هاتبردتلویزیون پارس بار دیگر در فرکانس زیر بر روی ماهواره هاتبرد قابل دریافت شد.

Hotbird 8 (13.0E)

- 10723.00

H

29900

3/4

نام کانال:Ariana Afghanestan

از سویی دیگرتلویزیون کانال یک برای چندمین بار از ماهواره هاتبرد برداشته شده است.